Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 • Az STRT Holding Nyrt. (székhely: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 80.; cégjegyzékszám: 13-09-185287) a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a rendszer igénybevétele során.
 • Az STRT Holding Nyrt. az egyes felhasználókkal kapcsolatos információkat és személyes adatokat (természetes személyi azonosító adatok, e-mailcím, telefonszám, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány száma) a következő célok érdekében használja fel:
  • a regisztráció és az STRT Holding Nyrt.-tel való kapcsolatteremtés céljából;
  • a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;
  • a felhasználó azonosítása céljából;
  • a felhasználóval való kommunikáció céljából;
  • a pályázatra való jelentkezési eljárás lefolytatása és a pályázat során való kapcsolattartás és ellenőrzés céljából;
  • az STRT Holding Nyrt. a felhasználóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából;
  • az STRT Holding Nyrt. szolgáltatásainak figyelemmel kísérése, fejlesztése és javítása céljából;
 • Az STRT Holding Nyrt. csak abban az esetben küldhet a felhasználóknak elektronikus reklámot vagy más elektronikus tartalmat (pl. hírlevelet), vagy folytathat piackutatást, ha erről a felhasználó előzetesen értesítette, és ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult.
 • A felhasználóval kapcsolatos információt az STRT Holding Nyrt. csak addig őrzi, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. az STRT Holding Nyrt. nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához
 • A felhasználó kérelmére az STRT Holding Nyrt. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a felhasználó adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 • A felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat a felhasználó engedélye nélkül az STRT Holding Nyrt. nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve abban az esetben, ha az a felhasználóval kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; ha jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve ha hatóság az STRT Holding Nyrt.-ét erre kötelezi, valamint ha kötelezettségeinek teljesítése érdekében erre szükség van.
 • Bizonyos esetekben a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírt adatkezelés és adattovábbítás esetén az adatkezelő az adatokat kezelheti vagy továbbíthatja annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen vagy harmadik személy jogos érdekeit figyelembe vegye. Ilyen esetekben az adatok kezelése vagy továbbítása abban az esetben is lehetséges, ha a felhasználó az adatkezeléshez vagy adattovábbításhoz való hozzájárulását már visszavonta.
 • Abban az esetben, ha a felhasználó személyes adatát harmadik féllel az STRT Holding Nyrt. megosztja, az STRT Holding Nyrt. minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.
 • Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a felhasználónak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. A felhasználó ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 25 (huszonöt) napon belül teljesíti az STRT Holding Nyrt. Ha a felhasználó adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván az STRT Holding Nyrt.-hez, az STRT Holding Nyrt. kéri, hogy lépjen kapcsolatba vele a https://strt.hu honlapon található elérhetőségen.
 • Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül a felhasználó az alábbiakra jogosult:
  • tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
  • kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;
  • az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
  • jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és
  • követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő a felhasználónak okozott kár megtérítését.
 • Az STRT Holding Nyrt. tájékoztatja a felhasználót, hogy az egyes országok nemzeti jogszabályai az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtakhoz képest részletesebben is megállapíthatják.
 • Az STRT Holding Nyrt. kötelezettsége biztosítani a felhasználóval kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy az STRT Holding Nyrt. megvédje a felhasználó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, az STRT Holding Nyrt. ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. az STRT Holding Nyrt. ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy a felhasználó adatainak kezelése során a rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére a felhasználó adatainak biztonságát teljes mértékben az STRT Holding Nyrt. nem tudja garantálni.
 • A felhasználó adatainak biztonságát az STRT Holding Nyrt. a következő eszközökkel védi: kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). az STRT Holding Nyrt. kéri, hogy a felhasználó segítsen neki az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszavát rendszeresen megváltoztatja. az STRT Holding Nyrt. kéri továbbá, hogy a jelszavát és a belépési kódját óvja a harmadik személyek általi megismerésétől.